نمونه کارها

نمایشگاه افغانستان
تزیین باغچه
چمن مصنوعی بام سبز
چمن مصنوعی باغ و ویلا
چمن مصنوعی گلف
چمن مصنوعی تنیس
چمن مصنوعی فوتبال