چمن مصنوعی مگا

مگا

  • کاربرد
  • کشور تولید کننده
  • ارتفاع الیاف
  • تراکم طولی
  • گارانتی
  • تزئینی و فوتبالی
  • هلند (مونتاژ در ایران )
  • 20mm
  • 140 و 200 گره در متر
  • 8 سال