مونو25

  • کاربرد
  • کشور تولید کننده
  • ارتفاع الیاف
  • تراکم طولی
  • گارانتی
  • ورزشی و تزئینی

  • هلند (مونتاژ در ایران )
  • 25mm
  • 8 سال