مونورسی

  • کاربرد
  • کشور تولید کننده
  • ارتفاع الیاف
  • تراکم طولی
  • گارانتی
  • زمین های ورزش ( فوتبال و تنیس )
  • هلند (مونتاژ در ایران )
  • از 25mm تا 50mm
  • 160 تا 140 گره در متر
  • 5 سال