چمن مصنوعی محیط شهری

با توجه به مصرف بالای آب برای هر مترمربع چمن طبیعی و همچنین هزینه های کوتاه کردن و رسیدگی به این چمنها در شهرها در صورتی که ما با مشکل کم آبی روبرو هستیم باعث می شود که در شهرها از چمن مصنوعی استفاده شود که طول عمر بالایی دارد، نیاز به نگهداری ندارد، در برابر باران، برف و نور خورشید مقاوم است.