فیبریلیت

  • کاربرد
  • کشور تولید کننده
  • ارتفاع الیاف
  • تراکم طولی
  • گارانتی
  • ورزشی
  • هلند (مونتاژ در ایران )
  • 50mm
  • 140 گره در متر
  • 8 سال