چمن مصنوعی برای زمین بازی کودکان

با توجه به حساس بودن کودکان در برابر آسیب های جسمی و همچنین نیاز آنها به فعالیت های جسمانی و بازی کردن در محیطی امن. استفاده از چمن مصنوعی برای زمین بازی آنها هم از لحاظ زیباسازی و هم مقابله در برابر آسیب دیدگی و عدم نیاز به نگهداری دائم و استفاده بلند مدت مورد توجه قرار می گیرد.