رویال

  • کارکرد
  • کشور تولید کننده
  • ارتفاع الیاف
  • تراکم طولی
  • گارانتی
  • تزئینی
  • بلژیک
  • (35 و 25 ) mm
  • 180 گره در متر
  • 8 سال