تایگر 1

  • کارکرد
  • کشور تولید کننده
  • ارتفاع الیاف
  • تراکم طولی
  • گارانتی
  • ورزشی
  • انگلستان
  • (40 -50- 60) mm
  • (140 -160)گره در متر
  • 8 سال